Najčešća pitanja

 Najčešća pitanja

Koliko iznosi posrednička provizija i tko je plaća?

Najviša ukupna provizija zakonski nije određena i ona se slobodno formira. U praksi, taj iznos plaćaju prodavatelj i kupac i to svaki po 3%. Na iznos provizije zaračunava se PDV.

Kod kupnje nekretnine, koje su usluge uključene u proviziji?

provizija uključuje: razgledavanje nekretnine, prijepis struje*, vode*, telefona* i komunalija* na ime kupca te predaja prijave poreza za promet nekretnina.

*ne uključuje administrativne pristojbe i takse.

Kod prodaje nekretnine, koje su obveze posrednika?

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove
 5. omogućiti pregled nekretnina
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
 7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje
 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište
 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate

Kod prodaje nekretnine, koje su obveze nalogodavca?

 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
 2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora
 3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine
 4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno
 5. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja
 6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika

Koji su dokumenti potrebni za kupovinu ili prodaju nekretnine?

Za kupnju nekretnine potrebna vam je:

 • osobna iskaznica
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ili putovnica)
 • OIB

Za prodaju nekretnine potrebni su slijedeći dokumenti:

NAPOMENA: Za uvrštavanje nekretnine u ponudu, potrebno je uplatiti naknadu u iznosu 625 kn (sa PDV-om) **.

Po primitku uplate, naš ovlašteni agent doći će u obilazak i fotografiranje vaše nekretnine te ćemo je uvrstiti u našu ponudu i ponudu naših ugovornih partnera.

VAŽNO: ** za naplaćeni iznos umanjujemo posredničku naknadu kod prodaje nekretnine.

Što je kapara i koji iznos kapare kupac isplaćuje prodavatelju?

Kapara je polog koji kupac daje prodavatelju kao znak da je ugovor sklopljen, ugovor se smatra zaključenim kada je kapara dana, osim ako nije drukčije ugovoreno. U praksi iznos kapare iznosi 10% od dogovorene kupoprodajne cijene. U slučaju ispunjenja ugovora kapara se vraća ili se uračunava u ukupan iznos obaveze. Kupac koji je dao kaparu ne može odustati od ugovora na način da kaparu ostavi prodavatelju, niti to može učiniti prodavatelj vraćanjem dvostruke kapare, osim ako nije drugačije ugovoreno. Kada je uz kaparu ugovoreno pravo na odustajanje od ugovora, tada se kapara smatra kao odustatnina i svaka ugovorna strana može odustati od ugovora. U tom slučaju ako odustane kupac on je gubi, a ako prodavatelj odustane tada vraća dvostruku kaparu. Kapara je u cijelosti regulirana Zakonom o obveznim odnosima.

Koliko iznosi porez na promet nekretninama i tko ga plaća?

Porez na promet nekretnina plaća stjecatelj nekretnine (kupac) i to po poreznoj stopi od 3% kupoprodajne cijene ili vrijednosti nekretnine. Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje novosagrađenih nekretnina koje se oporezuju prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Porez na promet nekretnina ne plaćaju:

 1. Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaklade i fundacije, sve pravne osobe čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska, Crveni križ i neprofitne pravne osobe registrirane za pružanje humanitarne pomoći sukladno posebnom propisu
 2. diplomatska ili konzularna predstavništva strane države pod uvjetom uzajamnosti i međunarodne organizacije za koje je međunarodnim ugovorom dogovoreno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
 3. osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina
 4. prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu
 5. građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište) na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Isto vrijedi i za zaštićene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu
 6. osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva
 7. bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
 8. osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva

Na što se plaća porez na promet nekretnina?

Na svako stjecanje nekretnina u Republici Hrvatskoj na koje se ne plaća PDV.

Je li se plaća porez na promet nekretnina ili PDV kod kupnje zemljišta?

Porez na promet nekretnina kod kupnje zemjišta iznosi 3% ili 25% PDV-a ukoliko isporučitelj nekretnine upisan u registar obveznika PDV-a isporučuje:

 • građevinsko zemljište
 • građevine ili njihove dijelove, kao i zemljišta na kojima su izgrađene i to samo ako su te građevine ili njihovi dijelovi nastanjeni ili korišteni manje od 2 godine

Koje se poreze plaća na stjecanje ili isporuke nekretnina?

Porez na promet nekretnina (3%)

- obračunava se i plaća na stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj kad se na takvo stjecanje ne plaća PDV

ili

Porez na dodanu vrijednost (25% PDV)

- obračunavaju i plaćaju porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a kad isporučuju, daruju, ili na neki drugi način prenose građevinska zemljišta i građevine, ili dijelove građevina (i zemljišta na kojima su izgrađene), ako su te građevine i njihovi dijelovi nastanjeni ili korišteni manje od 2 godine.

Koji je rok za prijavu i uplatu poreza na promet nekretninama?

Porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka, a plaćanje poreza mora izvršiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

Od 1.1.2017. godine, Javni bilježnici prijavljuju porez na promet nekretnina za one ugovore koji su kod njih ovjereni, te kupac nije u obvezi podnositi prijavu poreza na promet nekretnina.

Kada se obračunava dohodak od otuđivanje imovine odnosno prodaje nekretnine?

Plaćanje poreza na dohodak od imovine kod građana utvrđuje se u slučajevima kada se steknu niže navedeni uvjeti (članak 58. Zakona o porezu na dohodak NN 115/16, primjena od 1. 1. 2017.):

 • ako fizička osoba nekretninu otuđuje unutar 2 godine od dana nabave
 • ako fizička osoba proda, zamjeni, ili obavi neki drugi oporezivi prijenos vlasništva nad više od 3 nekretnine iste vrste u razdoblju od 5 godina od dana nabave

Mora li nekretnina imati energetski certifikat?

Sve zgrade za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta temeljem kojega se može graditi moraju imati energetski certifikat. Ostale zgrade koje nisu navedene u stavku 1. Pravilnika, kada se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, moraju imati energetski certifikat najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU odnosno do 01.07.2013., a nekretnine za najam do 1.1.2016.

Stan se nalazi u zgradi sa 20 stanova. Je li potreban energetski certifikat za prodaju stana od 49,05 m²?

Energetski je certifikat potreban za prodaju stana bilo koje površine koji se nalazi u zgradi koja je površinom jednaka ili veća od 50 m². Hrvatsko je zakonodavstvo u prijelaznom periodu propisivalo da se stanovi površinom manji od 50 m² korisnog grijanog prostora mogu prodavati i bez certifikata. Budući da Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada propisuje da se izuzeti od obveze mogu samostojeće zgrade, ali ne i posebni dijelovi tj. stanovi, s ukupnom korisnom površinom ispod 50 m² Hrvatska se kao punopravna članica bila dužna uskladiti s odredbama Direktive.

Kako je uređena kupnja nekretnina za strane državljene članica EU?

Ako ste državljanin ili pravna osoba iz država članica Europske unije stječete pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, izuzev nekretnina u izuzetim područjima - poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom.

Kako je uređena kupnja nekretnina za strane državljene izvan EU?

Davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na vaš zahtjev (stjecatelja), ako ste državljanin države s kojima postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, a ažurirani popis država s kojima postoji uzajamnost možete provjeriti ovdje

Ova stranica ostavlja "kolačiće" na Vašem kompjutoru za potrebe navigacije i anonimizirane statistike pristupa. Korištenjem ove stranice prihvaćate i potvrđujete ove "kolačiće".